Zasadal Výbor Mladej Matice

vybor spolocna

Mladá Matica aj v tomto funkčnom období pokračuje v úspešnom rozvíjaní národných aktivít pre slovenskú mládež i širšiu verejnosť vo všetkých krajoch Slovenska. V súčasnosti je tak jedinou fungujúcou národnou a mládežníckou organizáciou, ktorá vyvíja reálnu vlasteneckú činnosť a má početnejšiu členskú základňu so zastúpením svojich odborov po celej krajine.
Mladí matičiari sa čoraz intenzívnejšie sústreďujú na konkrétne úlohy. Ich zámerom je modernými metódami zodpovedajúcimi 21. storočiu osloviť súčasnú generáciu slovenskej mládeže, v rámci svojich možností tiež prispieť k obnove kolektívnej historickej pamäti slovenského národa a pozdvihovať v dobe silnejúcej globalizácie a materializmu hrdosť na dejinné a kultúrne dedičstvo Slovákov. A v tomto zmysle aj neprestajne národne pripravovať novú matičnú generáciu, odovzdávať jej skúsenosti a tým udržať generačnú kontinuitu najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne Slovákov, ktorou Matica slovenská jednoznačne je.
V duchu naplnenia týchto cieľov rokovali 23. februára členovia Výboru Mladej Matice prvýkrát v tomto roku. Toto zasadnutie bolo o to symbolickejšie, že sa uskutočnilo v druhej historickej budove Matice slovenskej v Martine. Najprv si pripomenuli 130. výročie úmrtia prvého predsedu Slovenskej národnej rady, vedúcej osobnosti Slovenského povstania z rokov 1848 – 1849 a veľkého syna národa Jozefa Miloslava Hurbana. Mladí matičiari zhodnotili, že Hurban nemá svoje miesto iba v oblasti politiky a literatúry, ale bol najmä veriacim človekom, evanjelickým kňazom a teológom, ktorý sa zodpovedne staval k svojmu povolaniu.

rokovanie vybor m   vybor spolocna

Keďže práve rok 2018 je rokom takzvaných osmičkových výročí, medzi mladými matičiarmi sa rozpútala dlhá diskusia o príprave a realizácii Národného zrazu Mladej Matice, ktorý už dlhodobo patrí medzi ich hlavné a tradičné podujatia. Najviditeľnejším výsledkom týchto zrazov je fakt, že sa neustále prehlbuje spolupráca predsedov odborov MM. Mladí matičiari z rôznych kútov Slovenska majú tiež možnosť sa zoznámiť a vymeniť si názory i postrehy z organizovania rôznych menších, ale aj väčších akcií venovaných športu, miestnej histórii, turistike, ochrane životného prostredia, a to vždy so zreteľom na národnú ideu a prilákanie mladých ľudí do mladomatičného hnutia. Viacerí účastníci prichádzajú na zraz ako sympatizanti a často odchádzajú už rozhodnutí aktívne prispieť k matičnému a národnému hnutiu. Národný zraz už pravidelne plní očakávania, aké sa doň vkladajú. Keďže pred 170 rokmi bojovalo rodiace sa Slovensko proti národnostnému útlaku zo strany iných národností, členovia Výboru MM sa zhodli, že bude symbolické si počas tohtoročného národného zrazu pripomenúť udalosti súvisiace so Slovenským povstaním a vznikom Slovenskej národnej rady v roku 1848. Táto udalosť je o to symbolickejšia, že dnes sa mladá generácia stretáva s ešte silnejším nepriateľom: neznalosťou vlastných koreňov a pohodlnosťou spoznávať svoje národné vývojové predurčenie v priestore moderných dejín.
Výbor MM ďalej rokoval o pláne svojej rôznorodej práce a aktivít. Rovnako sa zaoberal zvýšenou propagáciou mladomatičného hnutia vo vzťahu k verejnosti, pričom dospel k jasným cieľom a postupom k zlepšeniu propagácie a rozšíreniu svojej členskej základne. Najbližšie zasadnutie výboru je naplánované na 24. apríl v Bratislave, v rámci čoho chcú mladí matičiari navštíviť aj hrad Devín. A to symbolicky práve v deň, keď na tomto významnom národnom mieste prijali štúrovci svoje slovanské mená v roku 1836. Bolo to jedno z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí vtedajšej slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania v prvej polovici 19. storočia, na čo chcú aj mladí matičiari opäť upozorniť.

IÚ MS

Aktuálna fotografia druhej budovy Matice slovenskej.

Aktuálna fotografia druhej budovy Matice slovenskej.

 

 

Bratislavská Mladá Matica bude tento rok aktívnejšia

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

    Mladí Matičiari z Bratislavy sa takto dohodli na svojom poslednom zasadnutí. Bolo to za prítomnosti predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a podpredsedu Mladej Matice Martina Hajníka. Na stretnutí sa diskutovalo najmä o aktivitách, ktoré je potrebné priniesť k oživeniu mladomatičného hnutia aj v našom hlavnom meste. Tento rok je označovaný za Rok slovenskej štátnosti, je mnoho príležitostí na zorganizovanie mnohých zaujímavých podujatí. Nie je to však len o tohtoročných výročiach. Bratislava ponúka množstvo významných miest, ktoré možno využiť na organizáciu mnohých podujatí. Je tuale aj možnosť participovať na niektorom z tradičných podujatí, ktoré sa v Bratislave a v okolí organizujú. Ide hlavne o Národné slávnosti na Devíne, ktoré sa aj tento rok uskutočnia v tradičnom aprílovom termíne, konkrétne 24.4. (utorok), teda presne v deň výročia výstupu štúrovcov na slávny hrad Devín. Tento rok to však bude oproti minulým rokom o niečo iné. Bude sa to konať najmä pre študentov stredných škôl z celého Slovenska a program zabezpečia tiež samotný študenti. Pri tejto príležitosti sa došlo k záveru, že je povinnosťou Odboru Mladej Matice Bratislava I sa na programe, resp. na jeho tvorbe zúčastniť. Ako priblížila predsedníčka Odboru Mladej Matice z Bratislavy I Anna Cháľová, cieľom projektu bude zobrať viacero školských tried z Bratislavy na Devín a počas Národných slávností im priblížiť prácu Matice Slovenskej, Mladej Matice, ako aj podať rôzne výklady o našej histórií a kultúre. Pre mladých sa pripravia divadelné alebo scénické predstavenia so šermiarmi z doby Veľkej Moravy, taktiež sa im ukážu dobové uniformy z čias meruôsmych rokov a prvej svetovej vojny. Rovnako sa študenti prejdú po hrade a bude im podaný odborný výklad. Odbor Mladej Matice z Bratislavy I má rovnako v pláne zorganizovať pochod na počesť Milana Rastislava Štefánika, kde by účastníci pochodu získali hlbšie vedomosti o jednej z najvýznamnejších osobností našich národných dejín. Tento pochod sa plánuje niekedy v jesenných mesiacoch, čiže v čase, kedy by nám ešte počasie malo priať aj na takéto aktivity. Je veľmi potrebné, aby sa mladí ľudia s vlasteneckým cítením aj v našom hlavnom meste takto spájali a navzájom si odovzdávali skúsenosti. Samotná organizácia podujatí ich pripraví do ďalšieho aj matičného života a v budúcnosti môžu byť prínosom pre Maticu slovenskú ako takú.

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

Mladí Matičiari z OMM BA I spolu s predsedom MS Mariánom Gešperom a podpredsedom MM Martinom Hajníkom.

Text: Peter Schvantner Foto: Veronika Matušková

Som Slovák telom i dušou – neznám lásky polovičatej. XI. ročník futbalového turnaja generála M. R. Štefánika.

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

V sobotu 16.12.2017 sa uskutočnil už XI. ročník tradičného mladomatičného futbalového turnaja, ktorý je venovaný generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Pri tejto príležitosti si mladí matičiari zvolali aj Výbor Mladej Matice. Podujatie otvoril svojím príhovorom podpredseda Mladej Matice Mgr. Martin Hajník. Vo svojom príhovore spomenul životné dielo M. R. Štefánika a privítal predsedu Mladej Matice Bc. Mareka Nemca. Predseda Mladej Matice a terajší druhý podpredseda Matice slovenskej Bc. Marek Nemec sa prihovoril účastníkom a otvoril športové zápolenie hymnou Slovenskej republiky. Samotného futbalového turnaja sa zúčastnilo napokon šesť futbalových tímov. Medzi nimi aj dve rýdzo matičné a to Mladá Matica Liptovský Mikuláš a Mladá Matica Kamenná Poruba, ktorá nesie čestný názov Mladá Matica Cyrila Martiša. Ostatné tímy zvolali členovia MO MS a OMM z okolitých obcí, ktoré pozostávali z členov a sympatizantov matice. Menovite to boli dediny Davidov, Nižný Hrabovec, mestská časť Vranova nad Topľou Lomnica a Vranov nad Topľou. Počas priebehu futbalového turnaja ako aj na Výbore Mladej Matice nás prišiel navštíviť nový predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper. Predseda vystúpil na výbore so svojím príhovorom a taktiež sa prihováral účastníkom a divákom futbalového turnaja osobne. Napokon prvé miesto obsadila obec Davidov, ktorá ako prvá si odniesla Putovný pohár generála M. R. Štefánika. Na druhom mieste skončili mladí matičiari z Kamennej Poruby a na treťom mestská časť Vranova Lomnica. Podujatie ukončil vedúci Oblastného pracoviska Matice slovenskej Vranov nad Topľou Mgr. Miroslav Gešper, ktorý po príhovore odovzdal ceny výhercom s členom predsedníctva Mladej Matice Adamom Polievkom. Záver patril hymne Matice slovenskej „Kto za pravdu horí“.

 

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

spoločná fotka z turnaja M. R. Štefánika

fotka zo zápasu OMM Kamenná Poruba vs. Vranov n/T

fotka zo zápasu OMM Kamenná Poruba vs. Vranov n/T

víťaz turnaja M. R. Štefánika

víťaz turnaja M. R. Štefánika

 

 

Mgr. Martin Hajník

Pravá hornozemplínska veselica.

voľná zábava

V sobotu 30. decembra 2017 sa o siedmej hodine večer uskutočnil už druhý ročník Hornozemplínskej veselice v obci Kamenná Poruba. Cieľom podujatia je prehliadka ľudových piesní a tradícií na hornom Zemplíne. Tento cieľ sme spojili s myšlienkou aby samotný diváci sa mohli zapojiť do tanečných kreácií. Preto sme popri vystúpení FS Porubianka a hudobnej skupiny Ronix pripravili pravú hornozemplínsku veselicu. Porubianka nám zaspievala niekoľko piesní zo svojho repertoára. Hudobná skupina Ronix nás sprevádzala svojím spevom celý večer až do skorého rána. Zapojenie divákov do diania nám prináša vysokú účasť na podujatí. Môžeme hrdo prehlásiť, že podujatia sa zúčastnilo cez sto mladých ľudí. Preto navrhujeme aby sa pripravovali podujatia kde diváci sa aktívne zapájajú do diania podujatia. Veríme, že sa tak zvýši návštevnosť našich matičných akcií.

FS Porubianka

FS Porubianka

voľná zábava

voľná zábava

Mgr. Martin Hajník

Obzretie sa za V. ročníkom Vianočného mladomatičného turnaja vo florbale.

florbalový zápas

Mladí matičiari z Košíc sa dostávajú do povedomia matičnej verejnosti svojimi florbalovými aktivitami. Piaty ročníkom je akási hranica, kedy sa podujatie stáva tradičným. Vianočný turnaj vo florbale píše svoju históriu od roku 2013 a tak Odbor ladej Matice Košice I. v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach pripravili športové podujatie pre širokú verejnosť za účasti viacerých slovenských reprezentantov či reprezentantiek.

 Dňa 26. decembra 2017 sa uskutočnil v Košiciach 5. ročník Vianočného mladomatičného turnaja vo florbale pod záštitou poslanca Michala Djordjeviča, ktorý zorganizoval Odbor Mladej Matice Košice I. v zastúpení tajomníka Miloslava Slávika a s podporou Domu Matice slovenskej v Košiciach a jeho riaditeľa Michala Matečku. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 8 teamov, medzi ktorými sa objavili aj slovenskí reprezentanti ako Lukáš Řezanina, Adrián Szabo, Filip Čonka-Skyba či juniori ako Roman Kozej a Tomáš Turcsanyi. Charakter turnaja podčiarkla aj účasť reprezentantky Michaely Lupáčovej zo Sabinova či extraligovej brankárskej legendy Ľudmily Uherskej z Prešova.

Počas Vianočného turnaja nejde predovšetkým o športové výkony či víťazstvá ale hlavne o spoločne strávené chvíle športových priateľov a radosť z hry. Zároveň je to už päť rokov jedinečná možnosť pre amatérskych hráčov si zahrať s extraligovými či dokonca reprezentačnými hráčmi. Aj preto do budúcnosti organizátori sa budú snažiť dať čoraz väčší dôraz na tzv. mix teamy – teda družstvá zložené z mužov aj zo žien.

Na prvom a druhom mieste skončil výber Maskantaje A a B, zložený prevažne z juniorských a seniorských slovenských reprezentantov. Zápas o tretie miesto vyhralo družstvo Klátova s prvoligovým Žltým Snehom Košice. V štvrťfinále vypadli družstvá Sparta, Orly, Krásna a Klobúky. Najlepšími hráčmi, brankármi aj strelcami turnaja sa stali všetci tí, ktorí vyhrali nad sebou a odnášali si domov radosť z hry.

Odbor Mladej Matice v Košiciach okrem Vianočného turnaja dlhodobo pripravuje aj Veľkonočný turnaj a prispieva k rozvoju ženského florbalu v Košiciach. Podieľa sa tiež na aktivitách Domu Matice slovenskej v Košiciach, s ktorým aktívne spolupracuje, najmä s jeho riaditeľom Michalom Matečkom.

florbalový zápas

florbalový zápas

vyhlasovanie výsledkov

vyhlasovanie výsledkov

 

Za OMM Košice I., Miloslav Slávik, tajomník

9. Národný zraz Mladej Matice venovaný J. M. Hurbanovi a Jánovi Vanovičovi

hdr

Novozvolený Výbor Mladej Matice si na svojom prvom rokovaní zvolil za miesto už deviateho ročníka Národného zrazu Mladej Matice Trnavu v dňoch 8. až 10. septembra 2017. Práve v Trnave sa konalo významné podujatie Matice slovenskej a to Národné matičné slávnosti. Delegáti odborov MM sa stretli v priestoroch internátu v piatok a zastúpenie mali odbory z takmer všetkých kútov Slovenska. Ideovo bol venovaný J. M. Hurbanovi, ale aj menej známemu predsedovi MS Jánovi Vanovičovi, ktorých si mladí matičiari pripomenuli netradičnou prednáškou. Hneď po príchode nasledovalo spoločné pracovné stretnutie, ktorého súčasťou bolo predstavenie nových členov, rekapitulácia posledných podujatí a nevyhnutné plánovanie ďalšej činnosti. Postupne sa prítomným prihovoril predseda Mladej Matice Marek Nemec, tajomník Mladej Matice a pracovník ČÚ MS Ján Seman a podpredseda pre členskú základňu MS Marián Gešper.

Tohtoročný zraz bol o to bohatší, že sa ho zúčastnili aj naši slovenskí krajania z Poľska a Rumunska. Po skončení úvodného predstavovania činnosti prítomných zástupcov OMM nasledovalo stretnutie pri soche sv. Cyrila a Metoda pred internátom a spoločný mladomatičný sprievod mestom. Po krátkom prejdení centrom mesta Trnava až k soche Antona Bernoláka sme prešli dobovú uličku, kde sa okrem rytierov či panovníkov nachádzal tábor členov z Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka pod vedením Martina Ostrovského, ktorý je členom OMM Bratislava I. Spoluorganizujeme s nimi rôzne matičné divadelné a spomienkové akcie. V sobotu v dopoludňajších hodinách sa naše rady rozrástli aj o ďalších mladých matičiarov, ktorým sa z pracovných povinností nepodarilo prísť už v piatok.

Naši členovia sa aktívne zapojili aj pri prezentácií výstavy krojov v Dome kultúry. V sobotu, ako aj v nedeľu sa mladí matičiari zhromaždili v posluchárni internátu, kde si delegáti zrazu mali možnosť vymeniť rôzne pohľady na mladomatičné hnutie a vypočuť rôznorodé prednášky. Najviac však zarezonovala tá, ktorú zabezpečili naši priatelia z Nitry, na tému Najväčší problém Slovenska. Prednáška bola pútavá a dotkla sa nielen Slovákov, ale slovanských národov, kde jedným z najväčších problémov je predovšetkým demografické vymieranie.

Záverom zrazu prítomní zástupcovia OMM zhodnotili potrebu a dôležitosť pokračovať v organizovaní Národných zrazov Mladej Matice, avšak bude potrebné zvážiť jeho organizovanie počas podobných veľkých osláv či programov. Bude na rozhodnutí výboru, či sa nevrátime k zrazom organizovaným samostatne s vlastným programom. Najväčším pozitívom tohtoročného zrazu bolo nadviazanie dobrých kamarátskych a pracovných vzťahov s našimi mladými slovenskými krajanmi, s ktorými budeme v komunikácii pokračovať a určite zorganizujeme viac spoločných akcií. Poďakovanie patrí každému, kto priložil ruku k zdarnej realizácii Národného zrazu Mladej Matice, predovšetkým tajomníkovi MM Jánovi Semanovi.

 

Marek Nemec

Vatra zvrchovanosti vo Veľkých Hostiach

1

Dňa 22. júla 2017 sa v našej obci Veľké Hoste konal už 7. ročník kultúrneho podujatia Vatra zvrchovanosti Slovenskej republiky. Toto podujatie už tradične organizuje odboru Mladá Matica Veľké Hoste a Obecný úrad Veľké Hoste. Tento ročník bol o to výnimočnejší, že prebiehal v spojení s oslavami mikroregiónu Suchodolie. Program pozostával z vystúpenia hudobných skupín Moštenskí Pajtáši, Lidovec a už tradične hudobnej skupiny Prima. Súčasťou podujatia bola i spomienka na osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana.

Zaujímavým bodom programu bola súťaž reprezentantov obcí Suchej doliny v pečení palaciniek, ktorých kvalitu mohol ochutnať každý návštevník podujatia. Pre deti bolo pripravené vozenie na konskom povoze, nafukovacie hrady, zorbingový futbal a výstava hasičských áut obcí Suchej doliny. Tak ako každý rok vyvrcholením podujatia bolo slávnostné zapálenie Vatry zvrchovanosti, ktorú zapálil predseda Matice Slovenskej – Ing. Marián Tkáč. Po zapálení Vatry zvrchovanosti nasledovala tanečná zábava. Všetkým, ktorí  sa podieľali na organizácii tohto podujatia ďakujeme a rovnako tak ďakujeme aj tým, ktorí  sa prišli zabaviť a podporiť našu činnosť. Veríme, že ste sa vo Veľkých Hostiach cítili príjemne a že sem radi zavítate aj o rok.

                                                Mgr. Jozef Korál – predseda OMM Veľké Hoste

Športové aktivity mladých matičiarov z Vranova nad Topľou na počesť Jozefa Miloslava Hurbana

dav

“Myšlienka Slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou, ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude…” (Ľudovít Štúr).

V duchu tejto myšlienky sa opäť konal už tradičný „matičný víkend“, na ktorom sa zúčastňuje stále väčší počet mladých matičiarov nielen z Vranovského okresu, ale aj širokého okolia. Toto podujatie obľubujú nielen mladšie vekové kategórie, ale ľudia každého veku. Aj preto sa v júlových dňoch 2017 sa konalo zaujímavé podujatie  venované Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a slovenským hurbanovským dobrovoľníkom z roku 1848 až 1849. Akciu organizačne pripravili vranovskí mladí matičiari pod vedením predsedu OMM vo Vranove a člena výboru MM Mgr. Michala Tkáča. Hlavnou ideou podujatia bolo netradičnými formami zaujať mládež, posilniť hrdosť náš národ, vlasť a podporiť matičnú ideu medzi všetkými ľuďmi, Slovákmi.

Asi najpríťažlivejšou aktivitou tohto podujatia bola jeho druhá časť a to splav rieky Ondavy. Na tomto podujatí si však každý mohol nájsť svoju obľúbenú činnosť, v ktorej sa našli malí i veľkí.  Spomínaný splav sa začal v obci Slovenská Kajňa a pokračoval až do Sedlíc, miestnej časti Podčičva. Táto zaujímavá atrakcia merala 10 kilometrov a jej časová náročnosť bola asi 2,5 hodiny. Podujatie sa nieslo najmä v športovom duchu, kde ďalšou časťou boli nočné branno-športové hry, ktoré obsahovali zaujímavú streľbu na terč zo vzduchovej pušky, ktorá sa páčila väčšine zúčastnených, najmä však chlapčenskej časti mladých matičiarov, no našlo sa v tom aj zopár odvážnych žien a dievčat. Priaznivci behu sa našli v aktivite nazvanej orientačný beh lesom, ktorú mnohí poznajú najmä zo školy. Zúčastnení si takisto vypočuli prednášku Hurbanovcoch a o tom, ako sa tento tragický medzník svetovej histórie podarilo ukončiť a takýmto náučným a veľmi zaujímavým, najmä ale prínosným záverom sa ukončil prvý deň podujatia. Všetci zúčastnení nadšenci ostali stanovať na nádvorí hradu Čičva, kde ich ráno čakal ďalší nemenej zaujímavý deň.

Podujatie bolo veľmi vydarenou akciou už po niekoľkýkrát. Účastníci podujatia si odniesli plno nových zážitkov, skúseností, ale i nových poznatkov z myšlienky, ktorej bolo podujatie venované. Je isté, že musíme poznať naše dejiny už v mladosti, aby sme vedeli načo sú naši rodičia, či starí rodičia právom hrdí a oddaní.

Zachovajme kolektívnu historickú pamäť národa

Odhalenie pamätnej tabule za prítomnosti rodinných príbuzných hrdinu Malej vojny

Po vydarenej akcii v Spišskej Novej Vsi z minulého roku venovanej udalostiam obrany Slovenska 1938 až 1939, prišla zo strany matičiarov požiadavka zorganizovať spomienku na hrdinov Malej vojny v kraji, kde sa odohrali jej najtragickejšie okamihy, a to priamo na Zemplíne. Matica v zastúpení DMS Michalovce, Mladej Matice, KR MS Prešovského a Košického kraja spolu s obcou Sliepkovce pripravili v Michalovciach a Sliepkovciach podujatie, ktoré bolo oproti pôvodnému značne rozšírené a dôstojne prebralo štafetu po Spišskej Novej Vsi.

Podujatie odštartovalo historickými referátmi 28. apríla 2017 v konferenčnej sále v Michalovciach. Po úvodnom slove riaditeľky DMS Michalovce Márie Kušnírovej vystúpil druhý podpredseda MS Marián Gešper, ktorý koncentrovaným historickým pohľadom predstavil širšie geopolitické súvislosti, ktoré predchádzali slovensko-maďarskému konfliktu. Načrel až do dní uzavretia Mníchovskej dohody v septembri 1938, ktorá po zrade západných spojencov Veľkej Británie a Francúzska spustila rozpad Česko-Slovenska. Mníchovská zrada otvorila cestu k postupu nemeckého nacizmu do strednej Európy, ale aj k Viedenskej arbitráži a bola úvodom k tzv. Malej vojne. Podotkol, že Malá vojna je „malá“ iba názvom, v skutočnosti išlo o časovo rozsiahly konflikt, ktorý sa začal v októbri 1938 útokom maďarských polovojenských jednotiek na slovenské hranice, vrcholil v marci 1939 a končil sa až v máji 1939. Zdôraznil, že v našich dejinách je Malá vojna veľkým zlomom. Prvýkrát po celých storočiach Slováci bránili svoju vlasť pod vlastnou hurbanovskou bielo-modro-červenou zástavou, kde bok po boku bojovali slovenskí obrancovia rôznych politických názorov, od autonomistických rázusovcov i hlinkovcov, cez agrárnikov, nestraníkov až po ľavičiarov. Maďarských predstaviteľov prekvapil rozhodný jednotný slovenský odpor, ktorý navždy zmaril ilúzie o Veľkom Uhorsku.  

Program seminára bol obohatený aj historickou scénkou v podaní členov Mladej Matice, v rámci ktorej boli predstavené životné osudy obrancov: Mikuláša Klanicu, Jána Nálepku, Cyrila Daxnera, Juraja Ťažára, Štefana Butka a ďalších. Na túto dramatizáciu dôsledne pripravenú mladými matičiarmi, ktorej scenár napísal druhý podpredseda MS Marián Gešper, odzneli veľmi pozitívne odozvy. Viacerí navrhli, aby sa toto predstavenie odohralo aj pre iné MO MS. S veľkou pozornosťou sa strela aj prednáška renomovaného historika PhDr. Pavla Mičianika, PhD., ktorý sa uvedenej téme venuje dlhšie obdobie. V závere vystúpil Ing. Mgr. Anton Metenko, PhD. s detailnejšími informáciami o miestach bojov v zemplínskej oblasti. Symbolické bolo, že popri početnej študujúcej mládeži si mohol prednášky vypočuť aj rodinný príbuzný padlého obrancu Štefana Butka.

Hlavný program pokračoval na druhý deň 29. apríla smútočnou panychídou v obci Sliepkovce za všetkých, ktorí zomreli pri obrane rodnej vlasti. Chladné a vetristé počasie neodradilo účastníkov, ktorí sa presunuli na nádvorie obecného úradu, kde Mladá Matica reprízovala scénku doplnenú o autentické fotografie slovenských pilotov a vojakov. Prítomných obzvlášť zaujal dvojrolou mladý matičiar Peter Čeladinský, ktorý zosobnil temný monológ zakladateľa neslávnej horthyovskej Rongyos gárdy Pála Prónaya. Mikuláša Klanicu presvedčivo stvárnil člen MM Peter Schvantner, ktorý sa aj výzorom podobal na tohto slovenského hrdinu. Samotnú dramatizáciu moderovala riaditeľka DMS a predsedníčka OMM v Prešove Slávka Jurková

Po prejavoch a skončení historickej scénky pred domom kultúry starosta obce Kamil Minda za účasti pranetere hrdinu Jany Kontulovej odhalili pamätnú tabuľu dvadsaťšesťročnému dobrovoľníkovi M. Klanicovi, ktorý hrdinsky padol 24. 3. 1939 pri Nižnej Rybnici. Následne sa prítomní v pietnom sprievode presunuli na cintorín, kde je aj pochovaný. Minútou ticha a položením vencov si uctili pamiatku všetkých padlých Slovákov bez ohľadu na politickú i názorovú príslušnosť. Pred poslednou časťou programu, ktorou sa mala stať rekonštrukcia udalostí v podaní klubov vojenskej histórie, sa prítomným prihovoril zástupca ZO SZPB Ján Mlynár zo Spišskej Novej Vsi.

Z laboreckej hrádze následne verejnosť zahliadla rekonštrukciu bojov v podaní KVH Trnavská posádka pod vedením Martina Ostrovského. Na konci podujatia bolo pre mnohých prekvapením, že tí, ktorí profesionálne predstavovali horthyovských vojakov z r. 1939, boli pozvaní maďarskí členovia klubov z Budapešti, ktorí sa venujú aj napoleonskému obdobiu 19. storočia. Neskôr pri pohostení na obecnom úrade sedeli vedľa seba pomyselní „slovenskí a maďarskí vojaci“, čím sa výnimočne podčiarkla absurdita vojnového šialenstva. Spoločne pri záverečnom prípitku úprimne konštatovali, že vojenské konflikty sú produktom mocou posadnutých šialencov a vyjadrili želanie, aby vzťahy medzi obidvoma národmi zostali susedsky korektné. A predovšetkým, aby sa už nikdy ľudia nedali sfanatizovať k žiadnej agresii voči cudzej krajine. Veď väčšinu radových občanov viac trápi nepriaznivá sociálna situácia než umelé geopolitické rozbroje.

Lukáš Kaščák

OMM Stropkov

Mladá Matica na Devíne

SONY DSC

V období silnejúcich protislovanských snáh a stupňujúceho sa kultúrneho a štátneho útlaku zo strany uhorskej vlády v prvej polovici 19. storočia sa pozornosť slovenskej národne orientovanej študujúcej mládeže upriamovala na miesta späté s najslávnejšími obdobiami slovanských i národných dejín. Jedným z takýchto miest boli zrúcaniny starobylého hradu Devín. Generácia mládežníkov na čele s Ľudovítom Štúrom sa preto práve na tento hrad 24. apríla 1836 vydala na výlet s cieľom vzdať hold slovanskej vzájomnosti a obnoviť pamiatku samostatnosti.

Presne o 181 rokov neskôr sa po stopách štúrovcov, na hrad Devín, vydali mladí matičiari z OMM Zvolen, OMM Zvolenská Slatina a OMM Banská Bystrica na čele s ich predsedami Ondrejom Barancom, Františkom Michálikom a Adamom Polievkom, aby si pripomenuli jedno z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa, akým výlet na hrad Devín nepochybne bol.

Program členov Mladej Matice začal už piatkovým výstupom k pamätníku ruským vojakom počas 2. svetovej vojny – k Slavínu, ktorí padli pri oslobodzovaní slovanských národov od nemeckého nacizmu Na tomto mieste, tajomník Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska prečítal matičiarom úryvky z výletu národovcov na hrad Devín z knihy „Devín, Milý Devín,“ ktorú napísal aj s ohľadom na bratské slovanské národy Jozef Miloslav Hurban.

V sobotu sa už mladí matičiari vybrali po stopách štúrovcov na Devín. V úvode sa zúčastnili slávnostného kladenia vencov k pamätnej tabuli, ktorá bola osadená v roku 1936 na počesť 100-tého výročia výletu štúrovcov na Devín. Tu zaspievali spoločne pieseň “Smieť žiť pre Krista”. Mladí matičiari aj aktívne pracovne prispeli k slávnostiam na Devíne, keďže časť z nich mala na starosti stanovište s propagáciou Matice slovenskej určenej mládeži a deťom. Malí návštevníci prostredníctvom mladých matičiarov najprv spoznávali významných národovcov štúrovskej generácie, potom stavali „Devínsku vežu“ z kociek a nakoniec sa zúčastnili aj športových hier. Po splnení všetkých úloh ich čakala samozrejme odmena a nakoniec si podľa svojho výberu zvolili jedno so slovanských mien, ktoré im bolo udelené na pamätnom diplome.

Aj napriek nepriazni počasia to bolo vydarené podujatie na ktorom sa  mohli členovia z OMM Zvolena, Zvolenskej Slatiny a Banskej Bystrice opäť niečo nové dozvedieť, zažiť, ale najmä utužiť sa v národnej myšlienke.

 

Ondrej Smutný