Obzretie sa za V. ročníkom Vianočného mladomatičného turnaja vo florbale.

florbalový zápas

Mladí matičiari z Košíc sa dostávajú do povedomia matičnej verejnosti svojimi florbalovými aktivitami. Piaty ročníkom je akási hranica, kedy sa podujatie stáva tradičným. Vianočný turnaj vo florbale píše svoju históriu od roku 2013 a tak Odbor ladej Matice Košice I. v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Košiciach pripravili športové podujatie pre širokú verejnosť za účasti viacerých slovenských reprezentantov či reprezentantiek.

 Dňa 26. decembra 2017 sa uskutočnil v Košiciach 5. ročník Vianočného mladomatičného turnaja vo florbale pod záštitou poslanca Michala Djordjeviča, ktorý zorganizoval Odbor Mladej Matice Košice I. v zastúpení tajomníka Miloslava Slávika a s podporou Domu Matice slovenskej v Košiciach a jeho riaditeľa Michala Matečku. Turnaja sa zúčastnilo celkovo 8 teamov, medzi ktorými sa objavili aj slovenskí reprezentanti ako Lukáš Řezanina, Adrián Szabo, Filip Čonka-Skyba či juniori ako Roman Kozej a Tomáš Turcsanyi. Charakter turnaja podčiarkla aj účasť reprezentantky Michaely Lupáčovej zo Sabinova či extraligovej brankárskej legendy Ľudmily Uherskej z Prešova.

Počas Vianočného turnaja nejde predovšetkým o športové výkony či víťazstvá ale hlavne o spoločne strávené chvíle športových priateľov a radosť z hry. Zároveň je to už päť rokov jedinečná možnosť pre amatérskych hráčov si zahrať s extraligovými či dokonca reprezentačnými hráčmi. Aj preto do budúcnosti organizátori sa budú snažiť dať čoraz väčší dôraz na tzv. mix teamy – teda družstvá zložené z mužov aj zo žien.

Na prvom a druhom mieste skončil výber Maskantaje A a B, zložený prevažne z juniorských a seniorských slovenských reprezentantov. Zápas o tretie miesto vyhralo družstvo Klátova s prvoligovým Žltým Snehom Košice. V štvrťfinále vypadli družstvá Sparta, Orly, Krásna a Klobúky. Najlepšími hráčmi, brankármi aj strelcami turnaja sa stali všetci tí, ktorí vyhrali nad sebou a odnášali si domov radosť z hry.

Odbor Mladej Matice v Košiciach okrem Vianočného turnaja dlhodobo pripravuje aj Veľkonočný turnaj a prispieva k rozvoju ženského florbalu v Košiciach. Podieľa sa tiež na aktivitách Domu Matice slovenskej v Košiciach, s ktorým aktívne spolupracuje, najmä s jeho riaditeľom Michalom Matečkom.

florbalový zápas

florbalový zápas

vyhlasovanie výsledkov

vyhlasovanie výsledkov

 

Za OMM Košice I., Miloslav Slávik, tajomník

9. Národný zraz Mladej Matice venovaný J. M. Hurbanovi a Jánovi Vanovičovi

hdr

Novozvolený Výbor Mladej Matice si na svojom prvom rokovaní zvolil za miesto už deviateho ročníka Národného zrazu Mladej Matice Trnavu v dňoch 8. až 10. septembra 2017. Práve v Trnave sa konalo významné podujatie Matice slovenskej a to Národné matičné slávnosti. Delegáti odborov MM sa stretli v priestoroch internátu v piatok a zastúpenie mali odbory z takmer všetkých kútov Slovenska. Ideovo bol venovaný J. M. Hurbanovi, ale aj menej známemu predsedovi MS Jánovi Vanovičovi, ktorých si mladí matičiari pripomenuli netradičnou prednáškou. Hneď po príchode nasledovalo spoločné pracovné stretnutie, ktorého súčasťou bolo predstavenie nových členov, rekapitulácia posledných podujatí a nevyhnutné plánovanie ďalšej činnosti. Postupne sa prítomným prihovoril predseda Mladej Matice Marek Nemec, tajomník Mladej Matice a pracovník ČÚ MS Ján Seman a podpredseda pre členskú základňu MS Marián Gešper.

Tohtoročný zraz bol o to bohatší, že sa ho zúčastnili aj naši slovenskí krajania z Poľska a Rumunska. Po skončení úvodného predstavovania činnosti prítomných zástupcov OMM nasledovalo stretnutie pri soche sv. Cyrila a Metoda pred internátom a spoločný mladomatičný sprievod mestom. Po krátkom prejdení centrom mesta Trnava až k soche Antona Bernoláka sme prešli dobovú uličku, kde sa okrem rytierov či panovníkov nachádzal tábor členov z Klubu vojenskej histórie Trnavská posádka pod vedením Martina Ostrovského, ktorý je členom OMM Bratislava I. Spoluorganizujeme s nimi rôzne matičné divadelné a spomienkové akcie. V sobotu v dopoludňajších hodinách sa naše rady rozrástli aj o ďalších mladých matičiarov, ktorým sa z pracovných povinností nepodarilo prísť už v piatok.

Naši členovia sa aktívne zapojili aj pri prezentácií výstavy krojov v Dome kultúry. V sobotu, ako aj v nedeľu sa mladí matičiari zhromaždili v posluchárni internátu, kde si delegáti zrazu mali možnosť vymeniť rôzne pohľady na mladomatičné hnutie a vypočuť rôznorodé prednášky. Najviac však zarezonovala tá, ktorú zabezpečili naši priatelia z Nitry, na tému Najväčší problém Slovenska. Prednáška bola pútavá a dotkla sa nielen Slovákov, ale slovanských národov, kde jedným z najväčších problémov je predovšetkým demografické vymieranie.

Záverom zrazu prítomní zástupcovia OMM zhodnotili potrebu a dôležitosť pokračovať v organizovaní Národných zrazov Mladej Matice, avšak bude potrebné zvážiť jeho organizovanie počas podobných veľkých osláv či programov. Bude na rozhodnutí výboru, či sa nevrátime k zrazom organizovaným samostatne s vlastným programom. Najväčším pozitívom tohtoročného zrazu bolo nadviazanie dobrých kamarátskych a pracovných vzťahov s našimi mladými slovenskými krajanmi, s ktorými budeme v komunikácii pokračovať a určite zorganizujeme viac spoločných akcií. Poďakovanie patrí každému, kto priložil ruku k zdarnej realizácii Národného zrazu Mladej Matice, predovšetkým tajomníkovi MM Jánovi Semanovi.

 

Marek Nemec

Vatra zvrchovanosti vo Veľkých Hostiach

1

Dňa 22. júla 2017 sa v našej obci Veľké Hoste konal už 7. ročník kultúrneho podujatia Vatra zvrchovanosti Slovenskej republiky. Toto podujatie už tradične organizuje odboru Mladá Matica Veľké Hoste a Obecný úrad Veľké Hoste. Tento ročník bol o to výnimočnejší, že prebiehal v spojení s oslavami mikroregiónu Suchodolie. Program pozostával z vystúpenia hudobných skupín Moštenskí Pajtáši, Lidovec a už tradične hudobnej skupiny Prima. Súčasťou podujatia bola i spomienka na osobnosť Jozefa Miloslava Hurbana.

Zaujímavým bodom programu bola súťaž reprezentantov obcí Suchej doliny v pečení palaciniek, ktorých kvalitu mohol ochutnať každý návštevník podujatia. Pre deti bolo pripravené vozenie na konskom povoze, nafukovacie hrady, zorbingový futbal a výstava hasičských áut obcí Suchej doliny. Tak ako každý rok vyvrcholením podujatia bolo slávnostné zapálenie Vatry zvrchovanosti, ktorú zapálil predseda Matice Slovenskej – Ing. Marián Tkáč. Po zapálení Vatry zvrchovanosti nasledovala tanečná zábava. Všetkým, ktorí  sa podieľali na organizácii tohto podujatia ďakujeme a rovnako tak ďakujeme aj tým, ktorí  sa prišli zabaviť a podporiť našu činnosť. Veríme, že ste sa vo Veľkých Hostiach cítili príjemne a že sem radi zavítate aj o rok.

                                                Mgr. Jozef Korál – predseda OMM Veľké Hoste

Športové aktivity mladých matičiarov z Vranova nad Topľou na počesť Jozefa Miloslava Hurbana

dav

“Myšlienka Slovanská bola mi od prvej mladosti hviezdou, ona ma zahrievala, obživovala a na veky živiť bude…” (Ľudovít Štúr).

V duchu tejto myšlienky sa opäť konal už tradičný „matičný víkend“, na ktorom sa zúčastňuje stále väčší počet mladých matičiarov nielen z Vranovského okresu, ale aj širokého okolia. Toto podujatie obľubujú nielen mladšie vekové kategórie, ale ľudia každého veku. Aj preto sa v júlových dňoch 2017 sa konalo zaujímavé podujatie  venované Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi a slovenským hurbanovským dobrovoľníkom z roku 1848 až 1849. Akciu organizačne pripravili vranovskí mladí matičiari pod vedením predsedu OMM vo Vranove a člena výboru MM Mgr. Michala Tkáča. Hlavnou ideou podujatia bolo netradičnými formami zaujať mládež, posilniť hrdosť náš národ, vlasť a podporiť matičnú ideu medzi všetkými ľuďmi, Slovákmi.

Asi najpríťažlivejšou aktivitou tohto podujatia bola jeho druhá časť a to splav rieky Ondavy. Na tomto podujatí si však každý mohol nájsť svoju obľúbenú činnosť, v ktorej sa našli malí i veľkí.  Spomínaný splav sa začal v obci Slovenská Kajňa a pokračoval až do Sedlíc, miestnej časti Podčičva. Táto zaujímavá atrakcia merala 10 kilometrov a jej časová náročnosť bola asi 2,5 hodiny. Podujatie sa nieslo najmä v športovom duchu, kde ďalšou časťou boli nočné branno-športové hry, ktoré obsahovali zaujímavú streľbu na terč zo vzduchovej pušky, ktorá sa páčila väčšine zúčastnených, najmä však chlapčenskej časti mladých matičiarov, no našlo sa v tom aj zopár odvážnych žien a dievčat. Priaznivci behu sa našli v aktivite nazvanej orientačný beh lesom, ktorú mnohí poznajú najmä zo školy. Zúčastnení si takisto vypočuli prednášku Hurbanovcoch a o tom, ako sa tento tragický medzník svetovej histórie podarilo ukončiť a takýmto náučným a veľmi zaujímavým, najmä ale prínosným záverom sa ukončil prvý deň podujatia. Všetci zúčastnení nadšenci ostali stanovať na nádvorí hradu Čičva, kde ich ráno čakal ďalší nemenej zaujímavý deň.

Podujatie bolo veľmi vydarenou akciou už po niekoľkýkrát. Účastníci podujatia si odniesli plno nových zážitkov, skúseností, ale i nových poznatkov z myšlienky, ktorej bolo podujatie venované. Je isté, že musíme poznať naše dejiny už v mladosti, aby sme vedeli načo sú naši rodičia, či starí rodičia právom hrdí a oddaní.

Zachovajme kolektívnu historickú pamäť národa

Odhalenie pamätnej tabule za prítomnosti rodinných príbuzných hrdinu Malej vojny

Po vydarenej akcii v Spišskej Novej Vsi z minulého roku venovanej udalostiam obrany Slovenska 1938 až 1939, prišla zo strany matičiarov požiadavka zorganizovať spomienku na hrdinov Malej vojny v kraji, kde sa odohrali jej najtragickejšie okamihy, a to priamo na Zemplíne. Matica v zastúpení DMS Michalovce, Mladej Matice, KR MS Prešovského a Košického kraja spolu s obcou Sliepkovce pripravili v Michalovciach a Sliepkovciach podujatie, ktoré bolo oproti pôvodnému značne rozšírené a dôstojne prebralo štafetu po Spišskej Novej Vsi.

Podujatie odštartovalo historickými referátmi 28. apríla 2017 v konferenčnej sále v Michalovciach. Po úvodnom slove riaditeľky DMS Michalovce Márie Kušnírovej vystúpil druhý podpredseda MS Marián Gešper, ktorý koncentrovaným historickým pohľadom predstavil širšie geopolitické súvislosti, ktoré predchádzali slovensko-maďarskému konfliktu. Načrel až do dní uzavretia Mníchovskej dohody v septembri 1938, ktorá po zrade západných spojencov Veľkej Británie a Francúzska spustila rozpad Česko-Slovenska. Mníchovská zrada otvorila cestu k postupu nemeckého nacizmu do strednej Európy, ale aj k Viedenskej arbitráži a bola úvodom k tzv. Malej vojne. Podotkol, že Malá vojna je „malá“ iba názvom, v skutočnosti išlo o časovo rozsiahly konflikt, ktorý sa začal v októbri 1938 útokom maďarských polovojenských jednotiek na slovenské hranice, vrcholil v marci 1939 a končil sa až v máji 1939. Zdôraznil, že v našich dejinách je Malá vojna veľkým zlomom. Prvýkrát po celých storočiach Slováci bránili svoju vlasť pod vlastnou hurbanovskou bielo-modro-červenou zástavou, kde bok po boku bojovali slovenskí obrancovia rôznych politických názorov, od autonomistických rázusovcov i hlinkovcov, cez agrárnikov, nestraníkov až po ľavičiarov. Maďarských predstaviteľov prekvapil rozhodný jednotný slovenský odpor, ktorý navždy zmaril ilúzie o Veľkom Uhorsku.  

Program seminára bol obohatený aj historickou scénkou v podaní členov Mladej Matice, v rámci ktorej boli predstavené životné osudy obrancov: Mikuláša Klanicu, Jána Nálepku, Cyrila Daxnera, Juraja Ťažára, Štefana Butka a ďalších. Na túto dramatizáciu dôsledne pripravenú mladými matičiarmi, ktorej scenár napísal druhý podpredseda MS Marián Gešper, odzneli veľmi pozitívne odozvy. Viacerí navrhli, aby sa toto predstavenie odohralo aj pre iné MO MS. S veľkou pozornosťou sa strela aj prednáška renomovaného historika PhDr. Pavla Mičianika, PhD., ktorý sa uvedenej téme venuje dlhšie obdobie. V závere vystúpil Ing. Mgr. Anton Metenko, PhD. s detailnejšími informáciami o miestach bojov v zemplínskej oblasti. Symbolické bolo, že popri početnej študujúcej mládeži si mohol prednášky vypočuť aj rodinný príbuzný padlého obrancu Štefana Butka.

Hlavný program pokračoval na druhý deň 29. apríla smútočnou panychídou v obci Sliepkovce za všetkých, ktorí zomreli pri obrane rodnej vlasti. Chladné a vetristé počasie neodradilo účastníkov, ktorí sa presunuli na nádvorie obecného úradu, kde Mladá Matica reprízovala scénku doplnenú o autentické fotografie slovenských pilotov a vojakov. Prítomných obzvlášť zaujal dvojrolou mladý matičiar Peter Čeladinský, ktorý zosobnil temný monológ zakladateľa neslávnej horthyovskej Rongyos gárdy Pála Prónaya. Mikuláša Klanicu presvedčivo stvárnil člen MM Peter Schvantner, ktorý sa aj výzorom podobal na tohto slovenského hrdinu. Samotnú dramatizáciu moderovala riaditeľka DMS a predsedníčka OMM v Prešove Slávka Jurková

Po prejavoch a skončení historickej scénky pred domom kultúry starosta obce Kamil Minda za účasti pranetere hrdinu Jany Kontulovej odhalili pamätnú tabuľu dvadsaťšesťročnému dobrovoľníkovi M. Klanicovi, ktorý hrdinsky padol 24. 3. 1939 pri Nižnej Rybnici. Následne sa prítomní v pietnom sprievode presunuli na cintorín, kde je aj pochovaný. Minútou ticha a položením vencov si uctili pamiatku všetkých padlých Slovákov bez ohľadu na politickú i názorovú príslušnosť. Pred poslednou časťou programu, ktorou sa mala stať rekonštrukcia udalostí v podaní klubov vojenskej histórie, sa prítomným prihovoril zástupca ZO SZPB Ján Mlynár zo Spišskej Novej Vsi.

Z laboreckej hrádze následne verejnosť zahliadla rekonštrukciu bojov v podaní KVH Trnavská posádka pod vedením Martina Ostrovského. Na konci podujatia bolo pre mnohých prekvapením, že tí, ktorí profesionálne predstavovali horthyovských vojakov z r. 1939, boli pozvaní maďarskí členovia klubov z Budapešti, ktorí sa venujú aj napoleonskému obdobiu 19. storočia. Neskôr pri pohostení na obecnom úrade sedeli vedľa seba pomyselní „slovenskí a maďarskí vojaci“, čím sa výnimočne podčiarkla absurdita vojnového šialenstva. Spoločne pri záverečnom prípitku úprimne konštatovali, že vojenské konflikty sú produktom mocou posadnutých šialencov a vyjadrili želanie, aby vzťahy medzi obidvoma národmi zostali susedsky korektné. A predovšetkým, aby sa už nikdy ľudia nedali sfanatizovať k žiadnej agresii voči cudzej krajine. Veď väčšinu radových občanov viac trápi nepriaznivá sociálna situácia než umelé geopolitické rozbroje.

Lukáš Kaščák

OMM Stropkov

Mladá Matica na Devíne

SONY DSC

V období silnejúcich protislovanských snáh a stupňujúceho sa kultúrneho a štátneho útlaku zo strany uhorskej vlády v prvej polovici 19. storočia sa pozornosť slovenskej národne orientovanej študujúcej mládeže upriamovala na miesta späté s najslávnejšími obdobiami slovanských i národných dejín. Jedným z takýchto miest boli zrúcaniny starobylého hradu Devín. Generácia mládežníkov na čele s Ľudovítom Štúrom sa preto práve na tento hrad 24. apríla 1836 vydala na výlet s cieľom vzdať hold slovanskej vzájomnosti a obnoviť pamiatku samostatnosti.

Presne o 181 rokov neskôr sa po stopách štúrovcov, na hrad Devín, vydali mladí matičiari z OMM Zvolen, OMM Zvolenská Slatina a OMM Banská Bystrica na čele s ich predsedami Ondrejom Barancom, Františkom Michálikom a Adamom Polievkom, aby si pripomenuli jedno z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa, akým výlet na hrad Devín nepochybne bol.

Program členov Mladej Matice začal už piatkovým výstupom k pamätníku ruským vojakom počas 2. svetovej vojny – k Slavínu, ktorí padli pri oslobodzovaní slovanských národov od nemeckého nacizmu Na tomto mieste, tajomník Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska prečítal matičiarom úryvky z výletu národovcov na hrad Devín z knihy „Devín, Milý Devín,“ ktorú napísal aj s ohľadom na bratské slovanské národy Jozef Miloslav Hurban.

V sobotu sa už mladí matičiari vybrali po stopách štúrovcov na Devín. V úvode sa zúčastnili slávnostného kladenia vencov k pamätnej tabuli, ktorá bola osadená v roku 1936 na počesť 100-tého výročia výletu štúrovcov na Devín. Tu zaspievali spoločne pieseň “Smieť žiť pre Krista”. Mladí matičiari aj aktívne pracovne prispeli k slávnostiam na Devíne, keďže časť z nich mala na starosti stanovište s propagáciou Matice slovenskej určenej mládeži a deťom. Malí návštevníci prostredníctvom mladých matičiarov najprv spoznávali významných národovcov štúrovskej generácie, potom stavali „Devínsku vežu“ z kociek a nakoniec sa zúčastnili aj športových hier. Po splnení všetkých úloh ich čakala samozrejme odmena a nakoniec si podľa svojho výberu zvolili jedno so slovanských mien, ktoré im bolo udelené na pamätnom diplome.

Aj napriek nepriazni počasia to bolo vydarené podujatie na ktorom sa  mohli členovia z OMM Zvolena, Zvolenskej Slatiny a Banskej Bystrice opäť niečo nové dozvedieť, zažiť, ale najmä utužiť sa v národnej myšlienke.

 

Ondrej Smutný

 

Mladí matičiari v Beckove v stopách Jozefa Miloslava Hurbana

omm v beckove

Pred 200 rokmi dňa 19. marca 1817 sa v obci Beckov narodil v rodine evanjelického farára slovenský národovec, popredný predstaviteľ štúrovskej generácie, kňaz, politik a spisovateľ Jozef Miloslav Hurban. Práve toto významné výročie narodenia bolo podnetom aktívnej účasti mladých matičiarov z Banskej Bystrice a Zvolena na celonárodných hurbanovských oslavách v Beckove a to pod vedením predsedu OMM Banská Bystrica Adama Polievku a predsedu OMM Zvolen Ondreja Baranca. Veď ako povedal náš velikán Hurban: „Nech sa po Tatrách reč naša ozýva, v súdoch, diétach nech aj ona býva! Krv, pot a mozole zná naša krajina, lež čo sme v nej boli – zná rodina. Boli sme v nej, boli ako v klietke vtáci, ale teraz hor sa na nohy Slováci!“

            Program osláv sa pre matičiarov začal už v sobotu 18. marca 2017 večer  prednáškou o živote a pôsobení J.M. Hurbana, ktorú pripravil tajomník Matice slovenskej Mgr. Marek Hanuska. Mládežníci sa z prednášky dozvedeli veľa zaujímavých informácii, napríklad aj a aj to, že Jozef Miloslav Hurban bol prvým predsedom Slovenskej národnej rady.

            V nedeľu sa mladí matičiari zúčastnili slávnostných služieb božích v evanjelickom kostole v Beckove, kde bol Jozef Miloslav Hurban pokrstený. Slávnostné Služby Božie viedol generálny biskup evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Miloš Klátik. Po Službách Božích sa matiční mládežníci presunuli k pamätníku J. M. Hurbana, kde sa konalo slávnostné kladenie vencov. Nedeľňajší program vyvrcholil návštevou expozície venovanej životu a dielu J. M. Hurbana z dielne Trenčianskeho múzea, kde sa mladí matičiari dozvedeli fakty z jeho života, ktoré by však mali predovšetkým zaznievať na našich slovenských základných a stredných školách. Treba dúfať, že znovu vyrastie zo študujúcej mládeže národná elita, ako sa to stalo v polovici 19. storočia. K uvedenú cieľu musí zákonite smerovať aj naša matičná činnosť a to nielen v regiónoch, ale aj v koordinovanom snažení celej slovenskej spoločnosti.

            Ondrej Smutný

 

Mladomatičný turnaj vo florbale dievčat 2017, Košice

IMG_20170325_160605

Florbal je síce mladý, no dynamicky sa rozvíjajúci šport. Oslovuje hlavne mladých ľudí najmä pre svoju podobu s ľadovým hokejom a nenáročnosť. Keďže sa vo florbale nevyužívajú fyzické kontakty až v takej miere ako v iných športoch, oslovuje aj ženy a dievčatá. Vzniká tak dopyt po súťažiach medzi klubmi z celého Slovenska, ktoré rozvíjajú toto čoraz populárnejšie odvetvie.

Mladomatičný odbor v Košiciach už od júna 2016 rozvíja dievčenský florbal s cieľom založiť dievčenský florbalový klub a zúčastňovať sa na pravidelných súťažiach Slovenského florbalového zväzu. Vedenie odboru sa preto rozhodlo zorganizovať na Slovensku jedinečné podujatie – čisto dievčenský florbalový turnaj a to v dvoch kategóriách – žiačok (dievčatá do 15 rokov) a junioriek (dievčatá do 18 rokov).

Na pozvánku zareagovalo celkovo 6 klubov z celého Slovenska a hostiteľky turnaja z Košíc. Tak sme mohli v sobotu 25. marca 2017 o 11:00 otvoriť turnaj zápasom medzi domácimi žiačkami z Košíc a dievčatami zo ZŠ Čachtice. Celkovo 5 tímov odohralo 10 zápasov s konečným poradím: (1) TJ Tatran Zákamenné, (2) ŠK Belá, (3) ZŠ Čachtice, (4) FbC Slovan Rimavská Sobota a (5) domáce Košice. Najlepšou hráčkou bola vyhlásená Veronika Vráblová a brankárkou Natália Polťáková.

Košičanky spravili neľahký prvý krok do florbalového sveta, kde napriek nepriaznivým výsledkom prejavili veľkú bojovnosť a chuť do florbalu, čo ocenili aj diváci. Veríme, že žiacky kolektív sa bude ďalej rozvíjať a časom prinesie aj dobré výsledky úspechy.

Po turnaji väčšina tímov sa odobrala spoznávať krásy historického centra metropoly východného Slovenska. Okrem Dómu sv. Alžbety dievčatá a ich tréneri spoznali aj kľukaté uličky Starého mesta a miestne legendy. V družnej debate sa pokračovalo aj na ubytovaní, kde si tréneri vymenili mnoho skúseností a pohľadov na význam športu aj v rovine národného rozvoja.

V nedeľu 26. marca turnaj pokračoval kategóriou junioriek do 18 rokov. V tejto kategórii sa zúčastnili 4 kluby, ktoré sa umiestnili v tomto poradí (1) FbC Mikuláš Prešov, (2) FbC Slovan Rimavská Sobota, (3) ŠK 1. FbC Zvolen, (4) TJ Tatran Zákamenné. Najlepšou hráčkou sa stala slovenská juniorská reprezentantka Kristína Čintalanová z Rimavskej Soboty a najlepšou brankárkou Mária Podhorová zo Zvolena.

Mladomatičný turnaj dievčat vo florbale 2017 v Košiciach splnil svoj účel – dal cieľ športovému snaženiu žiačok, vytvoril príjemnú platformu na budovanie vzťahov, získavanie a výmenu skúseností a v neposlednom rade prispel aj k propagácii aktivít Mladej Matice v Košiciach. Veríme, že o rok sa stretneme na rovnakom podujatí, kde strávime podobné príjemné chvíle a nielen utužíme dobré vzťahy, ktoré vznikli ale aj viacej rozvinieme národnú a matičnú myšlienku.

Na záver sa chceme poďakovať vedúcim tímov a trénerov za organizáciu, hráčkam za vynikajúcu atmosféru akú dokážu spraviť iba florbalistky, rozhodcovi turnaja Róbertovi Daruovi, riaditeľovi DMS Košice Michalovi Matečkovi za materiálnu podporu a trénerovi ZŠ Čachtice, mladému matičiarovi  a členovi výboru MM Martinovi Vaszarábovi.

OMM Košice I., Miloslav Slávik – člen výboru MM

10. Valné zhromaždenie Mladej Matice v Prešove

img_1747

„Pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti niet nemožnosti.“ Aj tento výrok Milana Rastislava Štefánika zaznel na 10. historickom valnom zhromaždení záujmového matičného odboru Mladej Matice, ktoré sa uskutočnilo v Prešove 3. decembra 2016. Aula Prešovskej univerzity bola symbolickým miestom pre konanie najdôležitejšieho zhromaždenia mladých matičiarov za posledné tri roky. Práve trojročné je volebné obdobie mládežníckej zložky Matice slovenskej, ktorá od roku 1993 pôsobí medzi mládežou s cieľom podchytiť nastupujúce slovenské generácie a pritiahnuť ich k národnej i matičnej ceste. V súčasnosti je, bohužiaľ, jedinou mládežníckou vlasteneckou organizáciou, ktorá vyvíja národnú činnosť nielen prostredníctvom svojho ústredia, ale i v odboroch Mladej Matice vo všetkých krajoch Slovenska.

Zhromaždenie bolo o to dôležitejšie, že došlo k prirodzenej generačnej výmene. Členovia výboru i dozorného výboru, ktorí pomyselne začali svoju mladomatičnú cestu medzi rokmi 2001 až 2003 a boli zvolení do celoslovenských orgánov Mladej Matice v rokoch 2007 až 2010, z dôvodu veku prestali byť členmi MM. Odchádzajúci predseda Mladej Matice JUDr. Marián Gešper reprezentoval práve túto generáciu, ktorá pomyselne postavila na nohy mladomatičné hnutie a mnohokrát aj bez dostatočnej materiálnej podpory v zložitých matičných podmienkach opätovne obrodila činnosť mladých matičiarov takmer na zelenej lúke. Medzi príslušníkov tejto generácie, ktorá sa s nasadením venovala organizácii slovenskej mládeže, patrili: Branislav Husár, Miroslav Gešper, Marek Hanuska a mnohí ďalší.

Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo takmer sto delegátov a hostí z rôznych odborov MM na Slovensku. Delegáti si volili nové vedenie MM: predsedu, členov výboru a dozorného výboru. V neposlednom rade rekapitulovali aktivity a schvaľovali správy o činnosti a hospodárení i ďalšie dôležité dokumenty. Delegáti schválili aj základnú víziu mladomatičnej činnosti, ktorá bola prerokovaná na minulých zasadnutiach výboru, ako aj na národných zrazoch Mladej Matice.

Za nového predsedu MM bol už v prvom kole zvolený predseda OMM v Liptovskom Mikuláši Bc. Marek Nemec. Zvláštnosťou je, že mladí matičiari si aj podpredsedu volia priamo na valnom zhromaždením. Stal sa ním Mgr. Martin Hajník z OMM Kamenná Poruba. Za ďalších členov výboru boli zvolení: Ján Seman (OMM Dlhé Klčovo), Silvia Hrnčiarová (OMM Lučenec), Adam Polievka (OMM Banská Bystrica), Michal Tkáč (OMM Vranov n. T.), Patrik Polakevič (OMM Spišská N. V.), Tomáš Paprčka (OMM Liptovský Mikuláš), Daniel Gešper (OMM Vranov n. T.),  Ondrej Baranec (OMM Zvolen), Jozef Sálus (OMM Liptovský Mikuláš), Miloslav Slávik (OMM Košice) a Martin Vaszarab (OMM Čachtice). Dozorný výbor MM: Peter Švantner OMM Lučenec, Adam Gešper (OMM Hencovce), Ján Meričko (OMM Porubka), Natália Kovaľová (OMM Spišská N. V.) a Dávid Serbinčík (OMM Sečovce).

Novozvolený predseda Bc. Marek Nemec poďakoval za vytrvalú a odhodlanú prácu odchádzajúcemu výboru, zvlášť predsedovi Mariánovi Gešperovi. Zároveň vyzdvihol, že predchádzajúce dve volebné obdobia boli bohaté nielen na činnosť, ale že odchádzajúce vedenie permanentne pracovalo na ďalšej generácii, ktorá prevzala pomyselnú mladomatičnú štafetu. Záleží na nových orgánoch, či udržia túto pomyselnú vysokú latku.

V neposlednom rade výbor a VZ MM schválilo v Prešove udelenie Ceny Mladej Matice. Aj keď cena samotná bola schválená už v roku 2013, výbor MM sa rozhodol udeľovať ju len vo výnimočných prípadoch raz za tri roky a tým sa vyhnúť pre slovenské pomery typickej devalvácii ocenení – často masovo udeľovaných. Z členov MM môžu dostať cenu iba odchádzajúci mladí matičiari.

Za mimoriadne zásluhy na obrode mladomatičného hnutia bola udelená Cena Mladej Matice JUDr. Mariánovi Gešperovi. Za aktívnu mladomatičnú činnosť bola udelená Cena MM Marekovi Hanuskovi, Miroslavovi Gešperovi, Branislavovi Husárovi, Martinovi Fejkovi, zo staršej generácie mladých matičiarov 90. rokov Viliamovi Komorovi.

Osobitne si mladí matičiari Cenou MM uctili starších matičiarov, ktorí nezištne dlhé roky podporovali Mladú Maticu, a to niekdajšiu vedúcu OP MS vo Vranove n. Topľou p. Magdu Prevendarčíkovú a riaditeľa DMS v Snine Ing. Jozefa Makariva. In memoriam bola udelená Cena Mladej Matice Drahoslavovi Machalovi, jednému z mála úprimných priateľov Mladej Matice a účastníka mnohých podujatí MM. Cenu prevzala manželka Dáša Machalová.

Po valnom zhromaždení pokračovalo mladomatičné podujatie „Národovci na Prešovskom kolégiu“, na ktorom si delegáti a účastníci pripomenuli význam mesta Prešova v národných dejinách. Predovšetkým národovcov, ktorí pôsobili buď v kolégiu, alebo neskôr v slovenskom Šariši: Jonáša Záborského, M. M. Hodžu, Janka Jesenského, P. O. Hviezdoslava a Antona Prídavka.

Silvia Hrnčiarová - tajomníčka Mladej Matice

 

Zámery a ciele Mladej Matice

Záujmový odbor Mladá Matica pokračuje tam, kde ideovo skončili vo svojej práci naši národní velikáni. My nadväzujeme na myšlienkový odkaz Martina Rázusa a Andreja Hlinku i matičných osobností, ako boli národovci Štefan Moyses, Karol Kuzmány, ideológovia národného hnutia a jeho praktickí realizátori: Štefan Marko Daxner, Jozef Miloslav Hurban, Jur Janoška či Matúš Dula.  

Cieľom Mladej Matice je uvedomelá vlastenecká slovenská mládež – hrdá na naše národné a kultúrne dedičstvo. Preto je nevyhnutná obnova kolektívnej historickej pamäti slovenského národa i mládeže, ktorú vážne narušili súčasné materialistické ideológie. S tým je spojený najdôležitejší cieľ napomôcť k výchove novej národnej elity, ktorá prevedie slovenský národ cez súčasné dejinné križovatky a tým splní svoju historickú úlohu.   

Mladá Matica bude naďalej vykonávať na podporu týchto cieľov mnohovrstvové podujatia i činnosti: organizáciu národných akcií, poznávacích výletov pre mládež, realizácie seminárov, scénických dramatizácií, prednášok a konferencií na historické, ale i súčasné témy. Mladá Matica bude pokračovať vlastnou iniciatívou v objavovaní zabudnutých národných osobností i historických udalostí. Neustále budeme propagovať život a dielo slovenských národovcov, a to nie ako samoúčelné spomínanie na minulosť, ale ako cennú inšpiráciu i ponaučenie do budúcnosti!   

Mladá Matica nadviaže na minulé úspešné akcie a bude pokračovať v osvedčených celoslovenských národných zrazoch, v scénkach, divadelných dramatizáciách, v športovej činnosti, ktoré sú pre mnohých prvotným záujmom o činnosť Mladej Matice, ale plnia aj úlohu získavania praktických skúseností so samostatnou prácou členov OMM. Nepovažujeme za samostatnú prácu, ak sa mládež iba pasívne zúčastňuje na národných podujatiach staršej generácie.

Odbory Mladej Matice majú aj dôležitú funkciu prípravy novej matičnej generácie pre fungovanie samotnej Matice slovenskej. Práve na úrovni odborov získajú členovia miestnych výborov prvé skúsenosti s organizáciou akcií, členských schôdzí, s prácou vo výboroch a dozorných výboroch, učia sa administratíve, ale aj vzájomnej komunikácii, jednotnému postupu a popri organizovaní akcií si automaticky osvojujú vedomosti zo života národa, spoločnosti, dejín a o Slovensku. Výchova samostatných mladých osobností je najdôležitejším poslaním Mladej Matice.  

Mladá Matica ako záujmový odbor Matice slovenskej nevyvíja stranícku politickú činnosť, združuje mladých ľudí na podklade vlastenectva a národovectva aj z rôznych politických, spoločenských názorov či náboženských presvedčení. Nekompromisne však, ako kritické zhodnotenie minulosti, jednoznačne odmietame umelé materialistické a iné ideológie, ktoré narúšali národnú spoločnosť, rodinu i národné hodnoty, a ktorých skutočná podstata je iba manipulácia, ovládanie, nenávisť, túžba po moci i falošne ponímaná sloboda. Medzi ne jednoznačne patria: neoliberalizmus, neomarxizmus, anarchizmus, fašizmus, rasizmus a nacizmus.  

Sme za národovectvo a kresťanské, občianske, demokratické, slovanské i sociálne hodnoty v národe, kultúre, politike i v slovenskej spoločnosti ako takej!

 Valné zhromaždenie Mladej Matice

Prešov 3. december 2016 

…………………………………………………..

DESATORO MLADEJ MATICE

1.  Veríme v neodňateľné právo slovenského národa na rozvoj vo vlastnom národnom štáte!

2. Veríme v národovectvo, kresťanstvo, Slovanstvo a skutočné sociálne i demokratické hodnoty.

3. Veríme v poslanie národného celku, ktorý je širšou rodinou každého jednotlivca. Odmietame materialistický egoizmus, ktorý deštruuje človeka i národnú spoločnosť a ponúka mu vidinu falošnej slobody! 

4.  Veríme v stáročné bratstvo a spoluprácu medzi slovanskými národmi!

5. Veríme v budúcnosť slovenského národa a v jeho obrodenie i znovuzrodenie!

6. Veríme v nutnosť zachovania čistoty slovenského jazyka a povinnosť posvätnej úcty každého Slováka k svojmu materinskému jazyku!

7.  Veríme v právo aktívnej obrany slovenského národa za zachovanie svojej osobitej národnej kultúry, štátnosti i jazyka.

8.  Veríme v odkaz velikánov slovenských národných dejín a ich oprávnenie stať sa trvalými vzormi pre každého člena slovenského národného spoločenstva!

9. Veríme v poslanie Matice slovenskej brániť, zjednocovať  slovenské národné spoločenstvo a udržovať jeho kolektívne národné vedomie i pamäť!

10. Veríme v poslanie Mladej Matice ako predvoja a obroditeľa novodobého matičného i národného hnutia! 

 Záujmový odbor Mladá Matica

Valné zhromaždenie 3. decembra 2016 v Prešove

Mladomatičný výstup na Pánsku Javorinu

1

Výstup členov OMM Velke Hoste na Pánsku Javorinu – december 2016 

            Dňa 30. decembra 2016 členovia a priatelia Odboru Mladej Matice (OMM) z Veľkých Hostí absolvovali tradičný výstup na Pánsku Javorinu v pohorí Považského Inovca. Pod vedením skúsených členov OMM Veľké Hoste – Martina Malánika a Juraja Dúckeho naši členovia už po siedmy raz vystúpili na vrchol Pánskej Javoriny (942,6 m n.m). Mrazivé, no slnečné počasie im umožnilo krásny výhľad z tamojšej rozhľadne od Jaslovských Bohuníc až po úpätie Nízkych Tatier. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tohtoročného výstupu a tešíme sa na ten ďalší.

                                                                                             predseda OMM Veľké Hoste

                                                                                                       Mgr. Jozef Korál