História a poslanie

P r e a m b u l a

 

“My, členovia Mladej Matice, v zmysle odkazu života a diela najväčších synov slovenského národa a v roku 150. výročia založenia najstaršej existujúcej slovenskej národnej a kultúrnej inštitúcie – Matice slovenskej a 20. výročia založenia jej mládežníckeho odboru, s úprimným presvedčením vyhlasujeme, že chceme všetkými svojimi silami pracovať na duchovnom, mravnom a hmotnom pozdvihnutí svojho prirodzeného a Bohom daného spoločenstva – slovenského národa, ktorý si ctíme a vnímame ako vedomé zjednotenie na základe reči, tradície, kolektívnej vôle a pamäti, ako aj duchovnej jednoty.

V mene tejto národnej jednoty vyznávame tri základné prejavy v národe  – spolupatričnosť, vzájomnú úctu a solidaritu, ktoré sa budeme snažiť všemožne napĺňať v našej práci a snaženiach. Na konci nášho snaženia nech teda bude hrdý Slovák, Slovan, obetavý vlastenec a statočný občan drahej vlasti – Slovenskej republiky!”

Valné zhromaždenie MM dňa 14. septembra 2013 v Liptovskom Mikuláši

P R O G R A M :

Zámery a ciele Mladej Matice

Záujmový odbor Mladá Matica pokračuje tam, kde ideovo skončili vo svojej práci naši národní velikáni. My nadväzujeme na myšlienkový odkaz Martina Rázusa a Andreja Hlinku i matičných osobností, ako boli národovci Štefan Moyses, Karol Kuzmány, ideológovia národného hnutia a jeho praktickí realizátori: Štefan Marko Daxner, Jozef Miloslav Hurban, Jur Janoška či Matúš Dula.  

Cieľom Mladej Matice je uvedomelá vlastenecká slovenská mládež – hrdá na naše národné a kultúrne dedičstvo. Preto je nevyhnutná obnova kolektívnej historickej pamäti slovenského národa i mládeže, ktorú vážne narušili súčasné materialistické ideológie. S tým je spojený najdôležitejší cieľ napomôcť k výchove novej národnej elity, ktorá prevedie slovenský národ cez súčasné dejinné križovatky a tým splní svoju historickú úlohu.   

Mladá Matica bude naďalej vykonávať na podporu týchto cieľov mnohovrstvové podujatia i činnosti: organizáciu národných akcií, poznávacích výletov pre mládež, realizácie seminárov, scénických dramatizácií, prednášok a konferencií na historické, ale i súčasné témy. Mladá Matica bude pokračovať vlastnou iniciatívou v objavovaní zabudnutých národných osobností i historických udalostí. Neustále budeme propagovať život a dielo slovenských národovcov, a to nie ako samoúčelné spomínanie na minulosť, ale ako cennú inšpiráciu i ponaučenie do budúcnosti!   

Mladá Matica nadviaže na minulé úspešné akcie a bude pokračovať v osvedčených celoslovenských národných zrazoch, v scénkach, divadelných dramatizáciách, v športovej činnosti, ktoré sú pre mnohých prvotným záujmom o činnosť Mladej Matice, ale plnia aj úlohu získavania praktických skúseností so samostatnou prácou členov OMM. Nepovažujeme za samostatnú prácu, ak sa mládež iba pasívne zúčastňuje na národných podujatiach staršej generácie.

Odbory Mladej Matice majú aj dôležitú funkciu prípravy novej matičnej generácie pre fungovanie samotnej Matice slovenskej. Práve na úrovni odborov získajú členovia miestnych výborov prvé skúsenosti s organizáciou akcií, členských schôdzí, s prácou vo výboroch a dozorných výboroch, učia sa administratíve, ale aj vzájomnej komunikácii, jednotnému postupu a popri organizovaní akcií si automaticky osvojujú vedomosti zo života národa, spoločnosti, dejín a o Slovensku. Výchova samostatných mladých osobností je najdôležitejším poslaním Mladej Matice.  

Mladá Matica ako záujmový odbor Matice slovenskej nevyvíja stranícku politickú činnosť, združuje mladých ľudí na podklade vlastenectva a národovectva aj z rôznych politických, spoločenských názorov či náboženských presvedčení. Nekompromisne však, ako kritické zhodnotenie minulosti, jednoznačne odmietame umelé materialistické a iné ideológie, ktoré narúšali národnú spoločnosť, rodinu i národné hodnoty, a ktorých skutočná podstata je iba manipulácia, ovládanie, nenávisť, túžba po moci i falošne ponímaná sloboda. Medzi ne jednoznačne patria: neoliberalizmus, neomarxizmus, anarchizmus, fašizmus, rasizmus a nacizmus.  

Sme za národovectvo a kresťanské, občianske, demokratické, slovanské i sociálne hodnoty v národe, kultúre, politike i v slovenskej spoločnosti ako takej!

 Valné zhromaždenie Mladej Matice

Prešov 3. december 2016 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…..

DESATORO MLADEJ MATICE

1.  Veríme v neodňateľné právo slovenského národa na rozvoj vo vlastnom národnom štáte!

2. Veríme v národovectvo, kresťanstvo, Slovanstvo a skutočné sociálne i demokratické hodnoty.

3. Veríme v poslanie národného celku, ktorý je širšou rodinou každého jednotlivca. Odmietame materialistický egoizmus, ktorý deštruuje človeka i národnú spoločnosť a ponúka mu vidinu falošnej slobody! 

4.  Veríme v stáročné bratstvo a spoluprácu medzi slovanskými národmi!

5. Veríme v budúcnosť slovenského národa a v jeho obrodenie i znovuzrodenie!

6. Veríme v nutnosť zachovania čistoty slovenského jazyka a povinnosť posvätnej úcty každého Slováka k svojmu materinskému jazyku!

7.  Veríme v právo aktívnej obrany slovenského národa za zachovanie svojej osobitej národnej kultúry, štátnosti i jazyka.

8.  Veríme v odkaz velikánov slovenských národných dejín a ich oprávnenie stať sa trvalými vzormi pre každého člena slovenského národného spoločenstva!

9. Veríme v poslanie Matice slovenskej brániť, zjednocovať  slovenské národné spoločenstvo a udržovať jeho kolektívne národné vedomie i pamäť!

10. Veríme v poslanie Mladej Matice ako predvoja a obroditeľa novodobého matičného i národného hnutia! 

 Záujmový odbor Mladá Matica

Valné zhromaždenie 3. decembra 2016 v Prešove

 

Mladá Matica – záujmový mládežnícky odbor Matice slovenskej

  • Mladá Matica (ďalej MM) je v zmysle stanov Matice slovenskej špecifickým záujmovým odborom pre mládežnícke hnutie s celoslovenskou pôsobnosťou. Členovia MM môžu vytvárať odbory Mladej Matice (ďalej OMM), ktoré sa registrujú v ČÚ. OMM s plnou právnou subjektivitou môže vzniknúť, ak je na území obce aspoň sedem členov MM, ktorí na ustanovujúcom valnom zhromaždení vyjadria vôľu založiť odbor. Registráciu vykonáva ČÚ za rovnakých podmienok ako v prípade registrácie MO. OMM úzko spolupracujú s príslušným MO. OMM môžu so súhlasom predsedu Matice slovenskej používať čestné názvy po významných osobnostiach slovenskej histórie. Ďalšie informácie o MM nájdete na www.matica.sk

Mladá Matica ako súčasť Matice slovenskej je vo svojej činnosti verný duchovnému a národnému odkazu svojich predchodcov, historicky prvého predsedu Š. Moysesa a podpredsedu Karola Kuzmányho:

  • národná činnosť smerujúca k všestrannému uspokojeniu záujmov a záľub slovenskej mládeže,  predovšetkým poznanie národných dejín, kultúry a našich tradícií,
  • preniesť ideu vlastenectva a národnej spolupatričnosti aj na budúce generácie,
  • pevne brániť pravdu a spravodlivosť,
  • dať svoje schopnosti do služieb spoločnosti,
  • v mene spoločného národného cieľa vedieť prekonávať spoločenské, názorové, náboženské odlišnosti,
  • spolupracovať s inými národmi a nadväzovať na historickú štúrovskú myšlienku bratstva medzi všetkými slovanskými národmi.

Mladá Matica – stručné dejiny

Základy k založeniu MM boli položené na prvom celoslovenskom stretnutí mladých členov Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši 8. až 10. mája 1992, kde nakoniec vznikla Rada matičnej mládeže ako poradný orgán Členského ústredia Matice slovenskej v Martine. Dňa 6. augusta 1993, pri príležitosti 130. výročia zrodu historickej ochrankyne nášho národa, krajiny a kultúry – MATICE SLOVENSKEJ, sa konalo zakladajúce Valné zhromaždenie mládežníckeho záujmového odboru MS. Neskôr sa premenoval na Odbor mladých matičiarov. S účinnosťou nových Stanov MS od 17.10.2011 nesie progresívnejší názov Mladá Matica! V súčasnosti je Mladá Matica najstarším kontinuálne existujúcim slovenským vlasteneckým demokratickým mládežníckym hnutím v Slovenskej republike.

V rámci matičného hnutia práve členovia a aktivisti z radov mladých matičiarov zásadným spôsobom prispeli k pozitívnej zmene vo vedení Matice slovenskej v prelomovom roku 2010 na Valnom zhromaždení MS v Martine. Rovnako pomohli ku čiastočným generačným zmenám v štruktúrach Matice slovenskej, ktoré v nasledujúcich rokoch stabilizovali našu najstaršiu národnú ustanovizeň. 

Mladá Matica aj naďalej zachováva generačnú kontinuitu, čo bolo vyjadrené aj 10. Valným zhromaždením záujmového odboru MM dňa 3. decembra 2017 v Prešove, keď došlo ďalšej generačnej výmene vo výkonných a dozorných orgánoch tejto matičnej mládežníckej zložky. 

 

Comments are closed.