Organizácia MM

Orgány Mladej Matice

 

Valné zhromaždenie MM

 • najvyšší orgán MM
 • tvoria ho delegáti odborov MM a pozvaní hostia MM
 • zvoláva ho výbor MM raz za tri roky

Výbor MM

 • najvyšší výkonným orgánom MM

           tvorí:

  • predseda
  • podpredseda
  • tajomník
  • hospodár
  • členovia výboru
  • schádza sa najmenej štyrikrát ročne
  • zvoláva a vedie ho predseda

Predseda MM

 • je najvyšším predstaviteľom MM
 • súčasne je aj predsedom výboru MM
 • reprezentuje MM navonok
 • je štatutárnym orgánom MM
 • volí ho valné zhromaždenie MM na funkčné obdobie troch rokov

Dozorný výbor MM

 • je revíznym orgánom MM
 • dozerá na činnosť MM a OMM
 • kontroluje dodržiavanie Stanov MM
 • má piatich členov
 • členov dozorného výboru MM volí valné zhromaždenie MM

Výbor Mladej Matice:

Orgán Meno a priezvisko príslušnosť k OMM
Predseda MM Bc. Marek Nemec OMM Liptovský Mikuláš
Podpredseda MM Mgr. Martin Hajník OMM Kamenná Poruba
Tajomník MM RNDr. Ján Seman OMM Dlhé Klčovo
Člen predsedníctva MM Bc.Silvia Hrnčiarová OMM Lučenec
Člen predsedníctva MM Adam Polievka OMM Banská Bystrice
Členovia výboru MM Patrik Polakovič OMM Spišská Nová Ves
Tomáš Paprčka OMM Liptovský Mikuláš
Ondrej Baranec OMM Zvolen
Daniel Gešper OMM Vranov n. Topľou
Mgr. Michal Tkáč OMM Vranov n. Topľou
Jozef Sálus OMM Liptovský Mikuláš
PaedDr. Martin Vaszarab OMM Čachtice
Dozorný výbor MM Bc. Peter Švantner OMM Lučenec
Adam Gešper OMM Hencovce
Ján Meričko OMM Porúbka pri Humennom
Natália Kovaľová OMN Spišská Nová Ves
Dávid Serbinčík OMM Sečovce

Comments are closed.