Zasadnutia

Záverečná fotografia po zasadnutí Výboru Mladej Matice vo Zvolene v rámci slávností 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra dňa 18.4.2015

……………………………………………………………………………………………………………………………

Nové úlohy Mladej Matice

Zasadnutia výboru záujmového odboru Mladej Matice v rôznych kútoch Slovenska, kde pôsobia naše aktívne OMM, sa stali za posledné roky určitou mladomatičnou tradíciou. Svedčí to o tom, že mladé matičné hnutie sa nekoncentruje iba na jedno, či dve centrá, ale na celé naše Slovensko. Po posledných zasadnutiach v B. Bystrici a v L. Mikuláši, sa rozhodlo predsedníctvo Mladej Matice uskutočniť rokovanie aj v okrese v súčasnosti s najpočetnejšou skupinou OMM a mladých matičiarov – vo Vranove n. T. Potešujúce bolo, že aj napriek relatívne veľkým vzdialenostiam zúčastnili sa ho členovia výboru MM zo Zvolena, L. Mikuláša, Rožňavy a Lučenca. Samotné zasadnutie sa konalo dňa 29. marca 2014 v priestoroch OP MS Vranov n. T., ktoré je aj miestom častých regionálnych akcií OMM. Jednou z hlavných tém rokovania bola nová internetová stránka MM. Po ročnej príprave sa podarilo spustiť mladomatičný web venovaný propagácií národných myšlienok, mladomatičný podujatí a akcií medzi slovenskou mládežou – www.mladamatica.sk. V tomto ohľade prijali členovia výboru MM naše nové médium s radosťou, keďže išlo o dlhodobú a neustále opakujúcu sa požiadavku. Stránka má neobmedzenú kapacitu pre uverejňovanie fotiek a moderný redakčný systém, súčasne je prepojená na nový účet na facebook.com, ktorý sme museli zriadiť od znova. Základom je ju neustále aktualizovať, aby sa stala pre vlasteneckú mládež atraktívnou. Na to nadväzovalo aj rokovanie v súvislosti s novou propagačnou kampaňou: „Čo si Ty spravil pre Slovensko?,“ ktorej účelom je, aby prioritne mladí ľudia zobrali svoj osud do vlastný rúk a neutekali za hranice vlasti. Celoslovensky sa budeme snažiť v rámci svojich možnosti tvoriť podporné podujatia k tejto kampani a začleňovať ju aj do iných akcií Mladej Matice. Výbor sa aj dohodol, že aktívnejšie sa bude zostavovať kalendár nielen celoslovenských akcií, ale aj jednotlivých regionálnych, ktoré prebiehajú v podstate každý mesiac, pričom hlavným cieľom je otvoriť sa oveľa viac verejnosti. Treba zdôrazniť, že všetky tieto aktivity realizovali členovia výboru z vlastných prostriedkov a cestou sponzorskej pomoci.

Ďalšou témou bolo plánovanie akcií, predovšetkým už VI. ročníka Národného zrazu MM, podujatí venovaných Andrejovi Hlinkovi i kráľovi Svätoplukovi, 75. výročiu Malej vojny, 70. výročiu SNP a neuveriteľných sto rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny. Súčasne prebehla aktualizácia matričných kníh, v súčasnosti má MM vyše osemsto členov organizovaných v odboroch MM, nepočítajúc do toho kolektívnych členov, ktoré sú predovšetkým umelecké kolektívy a súbory. Dôležitou témou bola aj aktuálna situácia v Matici, keďže niekoľko členov výboru MM je aj súčasne členmi  výboru MS. Mnohé akcie organizujú mladí matičiari z vlastných zdrojov. Pre mnohých je ďalej nepochopiteľné, že sa roky rozpráva na rôznych úrovniach o posilnení podpory vyše päťsto miestnych odborov, čo bolo aj v zápisnici z predsedníctva MS a nakoniec suma je rovnako malá. Aj keď je skutočný nedostatok finančných prostriedkov, pre miestne odbory by sa mali nájsť vždy peniaze, veď to je základ matičného života! Obmedzme teda kultúrne podujatia, kde vystupujú drahé komerčné hudobné skupiny, ak sme v zlej situácii. Rovnako mladí členovia MM dúfajú, že sa konečne upokojí situácia v MS, prestanú rozpory a začne sa úprimná komunikácia a kolektívna matičná spolupráca.

Martin Hajnik

člen výboru MM

 

 

Comments are closed.